Placement Details
2021 >> GNFC Ltd.
  1. SHIKHAR BHADRESHKUMAR MUTTA (CE)
  2. HELLY MAHESH SHAH (CE)
  3. ANJALI VINODKUMAR MODI (CE)

Placement Details for Year:-

TPO Updates